Instrukcja testu Aquatest Zoolek GH-KH

Test Aquatest Zoolek GH-KH

Aquatest GH-KH służy do oznaczania twardości ogólnej (GH) i węglanowej (KH) wody z dokładnością 1 stopnia niemieckiego (°n). Metoda oznaczania w obydwu testach polega na kroplowym dodawaniu odczynnika (z dokładnym liczeniem kropli) do odmierzonej próbki wody. Koniec reakcji wskazuje zmiana barwy określona w załączonym wzorcu. Objętość odczynników GH i KH pozwala na oznaczenie około 2×300 °n.

Skład zestawu

  • buteleczka z roztworem do oznaczania kroplowego twardośœci węglanowej – zawiera jednoczeœnie substancję miareczkującą i barwny wskaŸźnik alkacymetryczny
  • buteleczka z roztworem do oznaczania kroplowego twardoœści ogólnej – zawiera jednoczeœśnie substancję miereczkującą i barwny wskaŸźnik kompleksometryczny
  • strzykawka do pobierania próbek wody
  • probówka
  • wzorzec zmiany barw
  • instrukcja

Po co mierzyć twardość wody?

Twardość ogólna to zawartość soli wapnia i magnezu w wodzie. Wpływają one w znaczący sposób na procesy życiowe organizmów m. in. przepuszczalność błon komórkowych, ciśnienie osmotyczne, przemiany biochemiczne. Twardość węglanowa (zasadowość) jest miarą pojemności kwasowej wody i zdolności do stabilizowania pH. Zasadowość powodowana jest głównie obecnością wodorowęglanów wapnia i magnezu, a w niektórych wodach także występowaniem węglanów i wodorowęglanów sodu i potasu.

Instrukcja testu Aquatest Zoolek GH-KH

Pobrać strzykawką 5 ml badanej wody i wlać do probówki. Buteleczkę przechylić ukoœśnie nad otworem probówki i lekko naciskać w taki sposób, aby następowało wypływanie po jednej kropli roztworu. Krople powinny wpadać bezpoœrednio do
badanej wody i nie spływać po œściance probówki. Po każdej dodanej kropli należy lekko zakołysać probówką do wymieszania i uzyskania jednolitej barwy, nie dopuszczając przy tym do wychlapywania wody na zewnątrz. Całkowita ilość kropli  do uzyskania okreœlonej zmiany barwy (w/g załączonego wzorca) jest równa liczbowo twardośœci w stopniach niemieckich. Jedynie pełne, niezapowietrzone krople gwarantują dokładność pomiaru (krople niepełne należy usuwać z zakraplacza np. kawałkiem papieru toaletowego) najdokładniejsze oznaczenia ze względu na łątwość obserwacji zmiany koloru wskaŸźnika uzyskuje się od 5 do 20 kropli w 5 ml wody. W przypadku wody bardzo miękkiej można do badania pobierać próbkę 10 ml, przy czym jedna kropla będzie wówczas odpowiadała 0,5 n. W przypadku wody twardej i bardzo twardej można pobierać próbkę 2,5 ml, przy czym jedna kropla odpowiada 2 n.

W przypadku wody o pH poniżej 6 oznaczanie twardoœści węglanowej jest niecelowe ponieważ, wynik w tym przypadku zawsze będzie bliski zeru. W przypadku wód naturalnych bardzo miękkich lub zmiękczonych kationitami kwaœśnymi wykazujących pH poniżej 6, przed oznaczeniem twardoœci ogólnej należy podwyższyć pH próbki wody do wartoœci 8-8,5 (np. rozcieńczonym preparatem ).

Błąd odczytu +/-1 n wyniku analizy.

This entry was posted in testy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.